27.05.2013 16:20

Rokycanův sbor před a po schválení zákona o církevních restitucích

Protože se stále setkáváme s mnoha mýty a polopravdami, týkajícími se dopadu církevních restitucí na náš sbor, předkládáme vám tímto ucelený pohled za náš sbor na celou problematu.

Materiál připravil br. Petr Neumann, kterému tímto děkujeme.

-- staršovstvo FS ČCE Rokyvany

Ekonomická situace Rokycanova sboru před a po schválení zákona o církevních restitucích

Bude FS ČCE v Rokycanech vracen církevní majetek?

Nyní nikoliv. Farnímu sboru byla již dříve vrácena budova fary a kostela, Jiráskova čp. 481, kterou v roce 1932 postavil hypotečním úvěrem a uhradil z příspěvků svých členů. Jiným majetkem, kromě několika náhrobků svých členů, nedisponuje a ani disponovat nebude.

Bude FS ČCE v Rokycanech vyplacena náhrada za nevydaný majetek?

Přímo Rokycanovu sboru nebude jakákoliv náhrada vyplacena. Není za co. Je otázkou, zda-li Rokycanův sbor nebude podpořen jako ostatní sbory z prostředků, které obdrží Českobratrská církev evangelická jako celek. S největší pravděpodobností bude finanční náhrada vložena do personálního fondu, ze kterého bude hrazena mzda duchovních. Personální fond byl již vytvořen před několika lety v reakci na očekávanou odluku církve od státu. Každopádně již nyní je jasné, že:
 
  • církve neobdrží dojednanou finanční náhradu najednou, ale v rámci splátek během 30 letého období se zohledněním inflace. Českobratrská církev evangelická obdrží z celkové finanční náhrady ve výši 59 mld. Kč, pouze necelá 4%. Konkrétně 2 266 593 186 Kč splácených po dobu třiceti let. To je zhruba 75,33 mil. ročně. Pro porovnání – tato suma činí cca 51% běžného ročního provozního rozpočtu ČCE. ČCE jako celek hospodaří s částkou cca 148 mil. Kč/rok (2011). 
  • Situace ČCE je zcela odlišná od Katolické církve, které kromě finančních náhrad bude navráceno nejvíce majetku, se kterým bude moci obratem hospodařit.
  • náhrada možná ani nebude vyplacena hotovostně. Jedná se kupříkladu o náhradě realizované dlouhodobými státními dluhopisy. "Dluhopisy nebudou obchodovatelné a budou mít vyloučenou převoditelnost," řekla na Žofínském fóru Marie Bílková z ministerstva financí.
Situace je tak v tuto chvíli velmi nepřehledná.

Členové sboru by především měli mít zájem na financování sboru, je to jejich problém. Potažmo to platí pro všechny církve. Proč by ostatní lidé měli na jejich činnost doplácet?

Státu plynul z majetku církve větší příjem, než jakým financoval provoz církví:

Dle studie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické výdaje vynaložené v letech 1948 – 2007 na církve ze státního rozpočtu činily 60,6 mld. Kč.
Nerealizované výnosy církví z jejich původního majetku a z patronátů, které přešly na stát, pak činily ve stejném období 229,2 mld. Kč. Z toho roční výnos ze zabraného církevního majetku je cca 3 mld. Kč ročně. 
Celkem činí saldo ve prospěch státu 168,6 mld. Kč. 

Členové evangelického sboru v Rokycanech jsou společensky odpovědní a pomáhají potřebným bez rozdílu na vyznání.

Církevní sbírky nikoliv na provoz, ale na pomoc lidem v ČR i ve světě, jsou běžnou součástí kultury a zvyklostí jednotlivých sborů. Sbor v Rokycanech jenom za rok 2012 takto věnoval 17 670,- Kč.
 
ČCE zřídila pro pomoc potřebným lidem charitní Diakonii, která pomáhá profesionálně všem potřebným lidem. 
 
ČCE kromě toho zajišťuje také kaplanskou službu ve vězeňství a v armádě.
 
Činnost církve a diakonie je společensky prospěšná - skutečně nemyslí pouze na své členy.

Členové evangelického sboru v Rokycanech jsou již nyní do značné míry ekonomicky soběstační:

Provoz Rokycanova sboru je hrazen z příspěvků svých členů, z darů a z příjmů za pronájem prostor. Jiné příjmy nemá.
Provozně je tedy již dnes Rokycanův sbor hospodářsky nezávislý na dotacích státu. 
 
Skladba příjmů (2012):
 
  • Rokycanův sbor hospodaří s 736 039,78 Kč rok (2012) včetně oprav.
  • Investice do správy památek (budova je památkově chráněna) jsou hrazeny z účelových dotací Plzeňského kraje, Města Rokycany a z povinné spoluúčasti ze sbírek od členů sboru. 
Skladba památkových investic v letech 2006-2012:
Rok 2006 2007 2008 2009-2010 2011 2012 2013
Dotace 0 187 000 50 000 0 100 000 80 000 250 000
Spoluúčast 0 28 022 8 995 0 20 410 10 000 31 203

Celkem činily dotace Regenerace MPZ: 667 000,- Kč, spoluúčast Rokycanova sboru pak: 98 630,- Kč

Ale nejedná se jenom o regeneraci kulturních památek: Sbor a místní středisko Diakonie do budovy v poslední dekádě nainvestovali do položek, které nelze hradit z památkového fondu.
 
Přehled nepamátkových investic v letech 2000-2012:
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Investice 20 000 162 750 342 042 321 000 0 0 122 000

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Investice 0 68 000 0 801 089 169 000 0 108 251

Celkem tak činily vlastní nepamátkové investice z darů a příspěvků členů sboru 2 114 132,- Kč

Sbor a Diakonie ČCE tak do celkových oprav nainvestovali 2 212 762,- Kč, jasnou většinu prostředků, když dotace činily pouze 30%! 
 
Mzda duchovního je hrazena částí z příspěvku od státu a částí z personálního fondu. Stát již nyní na mzdy kazatelů pouze přispívá. Církve se totiž již dříve zavázaly Deklarací shody, že nebudou požadovat další prostředky na nové duchovní či zvyšování jejich mezd. Evangelický sbor v Rokycanech přispívá na mzdu svého kazatele ze svého ve výši:
Rok 2011 2012 2013
Příspěvěk na mzdu 75 000 77 000 78 500

Kolik členů zajišťuje ekonomický chod Rokycanova sboru?

Oficiálně je ve statistikách sboru cca 140 evidovaných osob. Pravidelně se ale aktivit sboru účastní 62 osob, z toho je 44% nezaopatřených osob. Počet osob, kteří hradí náklady sboru, je tedy 35 (k 12.4.2013). Každý ekonomicky aktivní člen tak ze svého dobrovolně přispívá průměrně 7858 Kč rok (2012). Hradit náklady sboru je jen morální nikoliv vymahatelnou povinností člena sboru.

Bude po odluce církví od státu ČCE schopna jako zřizovatel přispívat na chod Diakonie ČCE?

ČCE jako celek hospodaří s částkou cca 148 mil. Kč/rok (2011). Diakonie ČCE hospodaří s cca 530  mil. Kč/rok (2010). Už jenom z těchto čísel je patrné, že zřizovatel nemá sílu ke znatelné podpoře Diakonie ČCE. ČCE ale i tak není k Diakonii lhostejná, přispívá na její chod účelovými sbírkami, zejména investičními. 

Jak Rokycanův sbor vnímá otázku odluky církve od státu:

Předně nás velmi mrzí politizace starých křivd. Máme z celého procesu pocit, že se jedná spíše o souboj elit opozice s elitami vládních stran, kde církve jsou rukojmím, než aby padaly racionální argumenty. 
Navíc je nám dávána za vinu finanční zátěž státu v souvislosti s odlukou, ale opak je pravdou – jsou to církve, které dlouhodobě přinášely státu příjmy z hospodaření s církevním majetkem.
Každopádně je mylné si myslet, že konkrétně Rokycanův sbor na církevních restitucích pohádkově zbohatne. Spíše naopak. Nejdéle po vypršení přechodného období bude nést plnou tíhu svého provozu zcela sám, z výše uvedených dat vyplývá, že se bude jednat o úhradu mzdy kazatele. 
Již nyní se mluví o sjednocování menších sborů do ekonomických celků a může se to týkat i Rokycanova sboru. Nepřijímáme tento proces s lítostí, ale s odhodláním a vírou, že obstojíme, a že i nadále dokážeme podporovat humanitární projekty a nebýt lhostejní vůči svému okolí.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248