24.04.2017 20:38

[POZDĚ ALE PŘECE] Velikonoční Sborový Dopis

Slovo kazatele

MATOUŠOVO EVANGELIUM 27,57-60

57Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům. 58Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali. 59Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna 60a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesaný ke skále; ke vchodu přivalil veliký kámen a odešel.

Josef z Arimatie je významný, vážený a bohatý muž. Jeho slovo má váhu u zákoníků a farizeů, ale i u obyčejných lidí. Jeho bohatství i moudrost jsou pro všechny dokladem Hospodinova požehnání. Josef si své postavení uvědomuje a proto Ježíše dosud navštěvoval jen potají a v noci. Aby nebyl druhým na očích. Chrání si tak svoji pověst spravedlivého muže. Obzvlášť si dává pozor od chvíle, kdy to s Ježíšem nevypadá úplně dobře. Kdy se nad ním začínají stahovat mračna hněvu zákoníků, farizeů i velekněze a jeho družiny. Nechce riskovat, nechce si je proti sobě poštvat. Je to přece moudrý a rozvážný muž, který dbá na Hospodinova přikázání, plní je, drží se tradice otců a přináší předepsané oběti. Do nějakých no- vot se ale moc pouštět nechce. Dalo by se říci, že je vlastně takovým prototypem dobrého člověka střední třídy. Opatrný, rozvážný, znající své hranice a schopnosti, dodržující společenské zvyklosti a konvence.

A tenhle spořádaný a slušný muž, bezúhonný a uznávaný, ten najednou všech- no zahodí a ukáže se v úplně jiném světle. Veřejně se přihlásí k tomuhle popra- venému muži, k Ježíšovi. Dokonce si troufne předstoupit před toho, který Ježíše nechal přibít na kříž a nad něj onu známou posměšnou tabulku - Ježíš Nazaretský, král židovský. Právě o tělo posmívaného a popraveného ,židovského krále‘ přišel Josef Piláta Pontského požádat. Je v tom kus drzosti, je v tom odvaha a bláznov- ství. Ale hlavně je to projev víry. Josef pochopil s kým se to tajně setkával. Pod Ježíšovým křížem mu došlo, kým Ježíš je. Poznal ho jako Božího Syna, kterého také k němu poslal Bůh Hospodin, aby zachránil před záhubou i jeho, Josefa z Arimatie. Slušného a spravedlivého člověka, který se tak náhle přihlásil k poníže- nému a ukřižovanému člověku, Bohu. Takhle v něm zapracovalo zaseté semeno evangelia. Přestal se ohlížet na sebe a na to, co si o něm pomyslí lidé. Mnohem víc mu teď záleží na tom, co si o něm myslí Bůh. Zda mu opravdu věří a důvěřuje i když to v téhle chvíli vypadá bláznivě a nesmyslně, beznadějně, a nebo zůstane tím spořádaným důstojným mužem, který se neodchýlí od tradice otců ani za nic.

Víra v ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše vypadá jako totální bláznovství. Vy- padala tak tehdy, vypadá tak dnes. Kdo ví, co si Pilát pomyslel o Josefovi a o jeho žádosti? Kdo ví, jak tento Josefův čin reagovali ti, kdo ho doposud znali jako spravedlivého a moudrého muže. Povětšinou nevíme, jak o nás smýšlejí někteří naši bližní a co si myslí o naší víře. Třeba, že je bláznivá a nepochopitelná? Ale je to víra přinášející a dávající člověku naději, sílu a hlavně spasení a věčný život v nebeském království. Kdo věří, ví, že nic většího v tomto světě není. Kdo hledá, možná bude víc než překvapen, až jednou nalezne. Amen.

br. Ondřej Pellar

Slovo kurátorky

Milé sestry, milí bratři, milé děti,
nadchází velikonoční čas, v němž budeme společně uvažovat o Kristově oběti na kříži a společně slavit jeho slavné vzkříšení. Je to čas zadumaný i radostný.
Sborový život se od začátku roku, poté co se náš kazatel Ondřej Pellar zotavil po pod- zimním úrazu, rozběhl naplno: nedělní bohoslužby s příslužbami, nedělní škola, rodin- né neděle, biblické hodiny pro děti a mládež, od března i pro seniory 1x za 2 týdny, pro dospělé 1x měsíčně v rodinách, modlitební setkávání. Pěvecký sbor se po únorové přestávce, kdy zpěváci léčili hlasivky, zase schází. Doprovody bohoslužeb zajišťuje ně- kolik doprovazečů na varhany či klávesy, mezi kterými bych chtěla vyzdvihnout Liduš- ku Kraftovou, která je stále lepší a lepší. Téměř každou neděli doprovází písničku ze Svítá osvědčený sborový „band“ ve variabilním složení dospělých i dětí.
Nastává ale také čas jarní, kdy se postupně rozběhnou různé další akce sboru. První, ještě velikonoční společnou akcí bude tradiční výlet na hrad Libštejn.
Od 21. 4. začíná hudební festival „Jaro v evangelickém kostele“ varhanním koncertem a bude pokračovat až do června. Program je k dispozici v presbyterně sboru. V plánu jsou i další koncerty v kostele, včetně absolventských studentů ZUŠ v Rokycanech a vystoupení různých hudebních skupin. 9. června si užijeme Noc kostelů.
V červnu a červenci se opět sejdeme u ohňů a grilů, nejdříve v Holoubkově a 5. 7. tra- dičně na Voldušských jiskrách. Prázdniny přinesou společnou sborovou dovolenou v Provodíně, nedaleko Máchova jezera. Zakončíme Hromy a blesky u Pechových.
19. března proběhlo Výroční sborové shromáždění, kdy bylo zvoleno staršovstvo na dalších šest let ve složení - Václava Gutová, Radovan Jirka, Martina Korandová, Renata Krejčová, Petr Neumann, Kateřina Pechová, a náhradníci - Gabriela Dejmková a Alena Vašáková. Členy staršovstva jsou také kazatel Ondřej Pellar a administrátor Luděk Korpa - farář Západního sboru v Plzni. Slib nového staršovstva je určen na 30. 4.
Na své první schůzce zvolilo kurátorku a předsedkyni staršovstva - Václavu Gutovou, místokurátorem byl znovu zvolen Petr Neumann
Chtěla bych všechny znovu upozornit na „diagram rozvoje sboru“. Po diskusích na staršovstvu jej vypracoval Petr Neumann a jsme vyzváni k tomu, abychom si jej doma občas vzali, pročítali a doplňovali nápady, nebo vznášeli otázky. Společně se pak nad ním sejdeme 30. 4. po bohoslužbách a budeme diskutovat jak jednotlivé „větvičky“ diagramu, tedy činnosti sboru, rozpracovávat, upřesňovat, zkrátka posouvat dále.
Co s bude dít v budovách a na budovách fary a kostela? Rozbíhají se práce na dokon- čení omítek jižní fasády - kostel a modlitebna, budou také opravena poslední 3 okna modlitebny. Na střeše kostela jsou nutné opravy kolem světlíku a oprava žlabu. Již měsíc běží sbírka na výměnu podlahy v presbyterně, měla by proběhnout v červenci. Myslete na tuto sbírku, na podlahu bude potřeba 37 tis. Kč!
Po 3,5 letech se stěhují nájemníci z 2. patra fary, rodina Mikových. Budeme hledat další nájemníky, protože pronájem těchto prostor je pro důležitým zdrojem financí. Dalším zdrojem je obětavost členů sboru. Bohužel jsou členové, kteří neplatí salár, byť by to měla být pro každého člena morální povinnost. Bývávalo zvykem platit desátky! Ale i menší částka samozřejmě pomůže.
Přeji nám všem, abychom ve zmatcích všedních dnů nacházeli nyní v nadcházejícím Svatém týdnu co nejvíce času a pokory k tichým zamyšlením sami se sebou, ale i ve společenství sboru a radostné oslavení Velikonoc. 

s. Václava Gutová

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248