13.04.2011 11:00

Velikonoční zamyšlení - úryvek z Velikonočního sborového listu

 Jan 13, 3 - 10

3Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, 4odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; 5pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. 6Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ 7Ježíš mu odpověděl: „Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.“ 8Petr mu řekl: „Nikdy mi nebudeš mýt nohy!“ Ježíš odpověděl: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ 9Řekl mu Šimon Petr: „Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!“ 10Ježíš mu řekl: „Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni.“

Absurdní divadlo, dva si povídají spolu, Ježíš a Petr, ale každý mluví o něčem jiném. Shodnou se? Snad ano. Jeden mluví o věcech duchovních, druhý to interpretuje příliš světsky. Jestliže my tomu rozumíme, pak jen díky tomu, že to bereme z opačného konce. Známe pointu. Jinak bychom určitě reagovali stejně jako Petr. „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ Co se ti na tom nezdá, Petře? Pane, ty jsi přece mistr. „Nikdy mi nebudeš mýt nohy.“ To je kategorické odmítnutí, které ovšem neobstojí. Ježíš mu to rozmluvil a Petr ustoupil, pochopil důvod. Vlastně pochopil to zas po svém. Jeho další reakce je snad ještě absurdnější: „Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu.“ To je velkolepý posun. Před chvílí to bylo „nikdy“, a teď „úplně“. Jestliže mytí nohou znamená určitý podíl, mytí rukou a hlavy, bude znamenat ještě větší podíl. Petr, zdá se, není minimalista. Když už podíl, tak pořádný. Ale chápe vůbec, o jakém podílu je řeč? Spíš ne. Petr mluví zas o něčem jiném. To zjistíme snadno, když si přečteme všechny pašijní příběhy, ke kterým patří i tento. Ježíšův život a příběh jsou viděno povrchně plné absurdit, které moc nechápeme ani my dnes, 2000 roků poté. Přináší mnoho poselství, jež objevujeme den co den. S tím může růst naše víra a náš podíl na Božím království, pokud chápeme správně, co je nám řečeno v různých symbolech. Také Petr později mnoho pochopil pod vedením samotného Ježíše a také Ducha pravdy, kterého Ježíš slíbil svým učedníkům. Věřím, že tentýž Duch dnes pomáhá i nám objevovat pravdu evangelia, rozmotávat symboly biblické řeči a rozumět jejich poselstvím. O to se pokusíme i v této velikonoční době představující vrcholnou událost v životě Ježíše Krista. Tou událostí není ukřižování či smrt, nýbrž vzkříšení. To vysvětluje mnoho nejasností z Ježíšova života. Až po vzkříšení mohl Petr plně pochopit význam mytí nohou a mnoha jiných dějů, které je spojovaly s Kristem. „Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.“ I když Ježíš vzápětí vysvětlil význam tohoto symbolu (viz pokračování biblického textu níže), jeho uplatnění přišlo až po odchodu mistra. Šlo tedy o přípravu učedníků na dobu, kdy zůstali sami bez vůdce. Učedníci byli smutní, že jejich Pán odchází. Ale protože byli připravováni samotným Ježíšem ještě v době, kdy vůbec netušili, kam to všechno spěje, otřepali se, vzpomněli a pustili se do díla, do šíření evangelia. My jsme toho výsledkem. Vírou jsme poznali Boha Otce a Syna Ježíše Krista. A jestli se nám stýská a toužíme po setkání s Ježíšem, to je dobré. Máme symboly, které nám pomáhají okusit přítomnost Hospodina a Ježíše Krista skrze Ducha svatého. Jeden z těchto symbolů nalézáme ve svátosti Večeře Páně. K té zveme na Velký pátek a velikonoční neděli.

Mimo to se naše staršovstvo rozhodlo pořádat na Velký pátek společnou večeři po bohoslužbách. Chceme tímto jít vstříc zejména rodinám s malými dětmi, aby rodiče nemuseli po bohoslužbách spěchat domu chystat večeři. Věříme, že tímto ušetříme nějakou minutu, a hlavně zažijeme spolu krásný večer ve velké rodině. Budou to „nostalgické“ vzpomínky na poslední večeři Ježíše a učedníků.

Na závěr a k zamyšlení předkládám pokračování našeho biblického textu s Ježíšovým vysvětlením symbolu mytí nohou učedníků. To už nepotřebuje komentáře.

11Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čisti. 12Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: „Chápete, co jsem vám učinil? 13Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. 14Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. 15Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

Přeji požehnané Velikonoční svátky.

- Leonardo Teca

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248